Καταστατικό Σ.Φ.

0 σχόλια
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΤΙΤΛΟΣ, ΣΚΟΠΟΙ, ΜΕΣΑ
Άρθρο 1
Ιδρύεται επιστηµονική ένωση µε τίτλο «Σύνδεσµος Φιλολόγων Ν.Σερρών» (Σ.Φ.) και έδρα την
πόλη των Σερρών.
Η σφραγίδα της Π.Ε.Φ. είναι στρογγυλή και έχει περιφερειακή την επωνυµία «Σύνδεσµος
Φιλολόγων Ν.Σερρών» και στο κέντρο το έτος ίδρυσης «1987».
Άρθρο 2
Σκοποί του Σ.Φ. είναι: 1) Η προαγωγή και η ανάπτυξη των φιλολογικών επιστηµών. 2) Η
επιστηµονική και εκπαιδευτική έρευνα. 3) Η συµβολή στη βελτίωση της Παιδείας του ελληνικού
λαού. 4) Η υποβολή προτάσεων στους αρµόδιους κρατικούς και τοπικούς φορείς για την
αντιµετώπιση φιλολογικών θεµάτων καθώς και την αποδοτικότερη οργάνωση των εκπαιδευτικών,
κοινωνικών και πολιτειακών θεσµών. 5) Η καλλιέργεια της πολιτιστικής ζωής του τόπου. 6) Η
συλλογή, καταγραφή, κατάταξη και έκδοση Μνηµείων του λόγου και παραδοσιακών πράξεων και
ενεργειών, εθιµικής ζωής της περιοχής, η συνοπτική έκδοση της τοπικής Ιστορίας και η συνεργασία
µε τους αρµόδιους διοικητικούς, επιστηµονικούς και πολιτιστικούς φορείς της περιοχής για την
καταγραφή, αξιολόγηση, βελτίωση και διαφύλαξη των τοπικών Μνηµείων Τέχνης της πολιτιστικής
µας ζωής και κληρονοµιάς.
Άρθρο 3
Η εκπλήρωση των σκοπών επιδιώκεται µε τα ακόλουθα µέσα:
1) Έκδοση εντύπων και περιοδικών. 2) Ανταλλαγή απόψεων και συνεργασία µε άλλες ενώσεις και
ιδρύµατα που έχουν παρεµφερείς σκοπούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 3) Οργάνωση
βιβλιοθήκης, 4) ∆ιοργάνωση διαλέξεων, συζητήσεων, συνεδρίων καθώς και παρακολούθηση
αναλόγων εκδηλώσεων στο εσωτερικό και το εξωτερικό. 5) Λειτουργία επιτροπών µελέτης
επιστηµονικών και εκπαιδευτικών θεµάτων µε εσωτερικό κανονισµό που καταρτίζει το ∆.Σ. και
εγκρίνει η Γ.Σ. 6) Συµµετοχή στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του τόπου. 7) Με κάθε άλλο νόµιµο
µέσο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΛΗ, ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Άρθρο 4
Τα µέλη του Σ.Φ. διακρίνονται σε τακτικά και επίτιµα:
1) Τακτικά µέλη του Σ.Φ. µπορούν να γίνουν οι πτυχιούχοι Φιλοσοφικών Σχολών εσωτερικού και
εξωτερικού.
2) Επίτιµα µέλη ανακηρύσσονται από τη Γ.Σ., µε πρόταση του ∆.Σ. ή τακτικού µέλους, πρόσωπα
που συντέλεσαν στην εκπλήρωση των σκοπών και του έργου του Σ.Φ.
Άρθρο 5
Όλα τα τακτικά µέλη έχουν ίσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις. ∆ικαιούνται να µετέχουν στις
Συνελεύσεις, να εκλέγουν τη ∆ιοίκηση και τα άλλα όργανα του Συνδέσµου και να εκλέγονται σ’
αυτά.
Άρθρο 6
Όλα τα τακτικά µέλη οφείλουν: α) Να συµβάλλουν µε κάθε τρόπο στην εφαρµογή των σκοπών του
Συνδέσµου. β) Να εξοφλούν έγκαιρα τις ταµειακές τους υποχρεώσεις για να έχουν το δικαίωµα να
εκλέγουν και να εκλέγονται.
Άρθρο 7
1) ∆ιαγράφεται από το Σύνδεσµο κάθε τακτικό µέλος που: α)καθυστερεί την συνδροµή του πέρα
από εικοσιτέσσερες (24) συνεχείς µήνες. β) παραβαίνει τα άρθρα του Καταστατικού ή τις αποφάσεις
των Γενικών Συνελεύσεων. γ) προβαίνει σε πράξεις που είναι αντίθετες µε τους σκοπούς και τα
συµφέροντα του Συνδέσµου.
2) Η διαγραφή αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άρθρο 8
ΟΡΓΑΝΑ
Όργανα του Συνδέσµου είναι:
1) Η Γενική Συνέλευση των Μελών.
2) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
3) Το Εποπτικό Συµβούλιο
Άρθρο 9
1) Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σ.Φ.
2) Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.
3) Η τακτική Γ.Σ. συνέρχεται στο τρίτο (3 ο ) δεκαήµερο του Σεπτεµβρίου ανά διετία.
4) Οι έκτακτες Γ.Σ. συνέρχονται µε απόφαση του ∆.Σ. ή όταν ζητηθεί από το 1/5 των τακτικών
µελών µε έγγραφη αίτησή τους προς το ∆.Σ., στην οποία αναφέρονται και οι λόγοι. Στην περίπτωση
αυτή το ∆.Σ. υποχρεώνεται να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. σε διάστηµα είκοσι (20) ηµερών.
5) Η Γ.Σ., τακτική ή έκτακτη, έχει απαρτία όταν παρευρίσκεται σ’ αυτήν το 1/3 από τα τακτικά
µέλη, που έχουν δικαίωµα ψήφου. Αν δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η Γ.Σ.
επαναλαµβάνεται εντός οκτώ (8) ηµερών χωρίς άλλη πρόσκληση, µε τα ίδια θέµατα, και θεωρείται
ότι διαθέτει απαρτία µε οσαδήποτε µέλη προσέλθουν.
6) Η ψηφοφορία στις Γενικές Συνελεύσεις είναι φανερή, εκτός από την εκλογή των µελών του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, του Εποπτικού Συµβουλίου και του αντιπροσώπου για την τακτική Γ.Σ.
της Π.Ε.Φ. . Η Γ.Σ. όµως µπορεί να αποφασίσει, κατά πλειοψηφία των µελών που είναι παρόντα, να
γίνει µυστική ψηφοφορία για κάποιο θέµα.
7) Στις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος του ∆.Σ. Στην τακτική Γ.Σ.,
απολογισµού και εκλογών, κάθε δύο χρόνια, εκλέγεται από τα παρόντα µέλη µε ψηφοφορία
Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Γραµµατέας, που προεδρεύουν µέχρι τη λήξη των εργασιών της
Γενικής Συνέλευσης και είναι αρµόδιοι για τη διενέργεια των εκλογών.
8) Οι υποψήφιοι για το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και το Εποπτικό Συµβούλιο καταθέτουν στο
προεδρείο ενυπόγραφη δήλωση υποψηφιότητας µέχρι τη λήξη των εργασιών της Γ.Σ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
ΕΚΛΟΓΕΣ
Άρθρο 1 0
1) Οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου ∆.Σ. και του Επ.Συµβουλίου γίνονται κάθε δύο χρόνια το
3 ο δεκαήµερο του Σεπτεµβρίου και είκοσι (20) µέρες περίπου µετά την τακτική Γ.Σ.
2) Την ευθύνη για τη διενέργεια των εκλογών έχει το Προεδρείο της τακτικής Γ.Σ. που αποτελεί
την Εφ. Επιτροπή. Ορίζει τον τόπο και την ακριβή ηµεροµηνία των εκλογών, που ανακοινώνονται
πριν από το τέλος των εργασιών της Γ.Σ.. Μετά τη λήξη των εργασιών καταρτίζει αµέσως ενιαίο
ψηφοδέλτιο, που περιέχει τα ονόµατα όλων των υποψηφίων και για τα δύο νέα όργανα, ∆.Σ. και
Ε.Σ., µε αλφαβητική σειρά. Το ίδιο ισχύει και για το ενδεχόµενο καταρτισµού περισσότερων
ψηφοδελτίων κατά την επιθυµία µελών και υποψηφίων, εφόσον υπάρχουν διαφορετικές τάσεις µε
ανάλογους υποψήφιους. Σε περίπτωση υπάρξεως πολλών ψηφοδελτίων εφαρµόζεται η απλή
αναλογική.
3) Το Προεδρείο εκτυπώνει και αποστέλλει στα µέλη που βρίσκονται εκτός έδρας το ενιαίο ή όλα τα
ψηφοδέλτια, φάκελο µε τη σφραγίδα του Συνδέσµου και έντυπο δελτίο συµµετοχής στην
ψηφοφορία, που συµπληρώνει µε τα ζητούµενα στοιχεία ο υποψήφιος και το υπογράφει. Το ίδιο
δελτίο συµπληρώνει και υπογράφει κάθε µέλος που ψηφίζει µε προσωπική παρουσία και επιδείχνει
ταυτόχρονα την αστυνοµική του ταυτότητα.
4) Κάθε ψηφοφόρος βάζει σταυρό προτιµήσεως δίπλα από τα ονόµατα των υποψηφίων. Έχει το
δικαίωµα να σηµειώσει σταυρό σε τόσα ονόµατα που ο αριθµός τους εκφράζει την απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των µελών που θ’ απαρτίσουν τα νέα όργανα για το ∆.Σ. και το Ε.Σ..
5) Τα µέλη που βρίσκονται εκτός έδρας του Σ.Φ. ψηφίζουν µε επιστολή. Μπορούν να ψηφίσουν και
µε προσωπική παρουσία, αν την ηµέρα των εκλογών βρίσκονται στην έδρα του Σ.Φ.. Όσα µέλη
διαµένουν στην έδρα του Σ.Φ. ψηφίζουν µε προσωπική προσέλευση. Το Προεδρείο των εκλογών, η
Εφορευτική δηλ. Επιτροπή, κατά την κρίση του µπορεί να δώσει εκλογικό υλικό για να ψηφίσουν µε
ταχυδροµική επιστολή και σε όσα µέλη, που κατοικούν στην έδρα του Σ.Φ., το ζητήσουν,
συνεκτιµώντας τους λόγους απουσίας από την έδρα κατά τη ηµέρα της ψηφοφορίας ή αδυναµίας
προσελεύσεως που θα προβάλουν.
6) Όποιος ψηφίζει µε επιστολή κλείνει το ψηφοδέλτιο µέσα στον αδιαφανή φάκελο χωρίς να
αντιγράψει πάνω του το ονοµατεπώνυµο ή άλλη ένδειξη. Το φάκελο αυτό µαζί µε το δελτίο
συµµετοχής τοποθετεί σε άλλο φάκελο, που στέλνει ταχυδροµικά στην παρακάτω διεύθυνση:
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ …………….
(Εφορευτική Επιτροπή)
Κεντρικό Ταχυδροµείο ………….
7) Οι εκλογές διενεργούνται από την Εφορευτική Επιτροπή που παίρνει τα κατάλληλα µέτρα για την
οµαλή διεξαγωγή και το αδιάβλητό τους. Παραλαµβάνει από το ∆.Σ. τις καταστάσεις των µελών
που έχουν εκπληρώσει τις ταµειακές τους υποχρεώσεις και ο Πρόεδρος µονογράφει δίπλα στο
όνοµα κάθε µέλους που ψηφίζει. ∆εκτοί στην ψηφοφορία γίνονται και όσοι κατά την ηµέρα της
ψηφοφορίας εκπληρώνουν, πριν ψηφίσουν, τις ταµειακές τους υποχρεώσεις. Το Προεδρείο των
εκλογών συµπληρώνει τις καταστάσεις µε την αναγραφή και των µελών αυτών.
8) Η ψηφοφορία αρχίζει στις 9 το πρωί και τελειώνει στις 5 το απόγευµα της ηµέρας των εκλογών.
Σε περίπτωση που βρίσκονται µέσα στο χώρο της ψηφοφορίας µέλη που δεν έχουν ψηφίσει µέχρι τις
5 µ.µ., η Εφορευτική Επιτροπή έχει το δικαίωµα να παρατείνει ανάλογα το χρόνο της ψηφοφορίας.
9) Οι φάκελοι αυτών των µελών, που ψήφισαν µε επιστολή, παραλαµβάνονται την ηµέρα των
εκλογών και λίγη ώρα πριν από τη λήξη της ψηφοφορίας από εξουσιοδοτηµένο µέλος της
Εφορευτικής Επιτροπής εκ µέρους του απερχόµενου ∆.Σ. και του Προεδρείου των εκλογών, που
συνυπογράφουν την εξουσιοδότηση.
Αποσφραγίζονται ενώπιον της Επιτροπής, ελέγχονται τα δελτία συµµετοχής, µονογράφονται τα
ονόµατα στις καταστάσεις µελών και οι κλειστοί φάκελοι µε το ψηφοδέλτιο ρίχνονται στην
ψηφοδόχο.
10) Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, για όλα τα µέλη που άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωµα είτε
µε την αυτοπρόσωπη παρουσία είτε µε αλληλογραφία, η Εφορευτική Επιτροπή αποσφραγίζει τους
φακέλους µε τα ψηφοδέλτια, καταµετρά ψηφοδέλτια και σταυρούς προτίµησης, συντάσσει το
πρακτικό εκλογών µε τα πλήρη αποτελέσµατα, ανακηρύσσει κατά σειρά επιτυχίας από το ενιαίο ή
αναλογικά απ’ όλα τα ψηφοδέλτια τα τακτικά και επιλαχόντα µέλη του ∆ιοικητικού και του
Εποπτικού Συµβουλίου και παραδίδει το πρακτικό και το εκλογικό υλικό στο µέλος που έχει
πλειοψηφίσει σε κάθε σώµα.
11) Αν η ηµέρα διεξαγωγής των εκλογών συµπίπτει µε αργία των ΕΛΤΑ, η παραλαβή των φακέλων
ψηφοφορίας µε επιστολή µετατίθεται για τις 5µ.µ. της αµέσως επόµενης εργάσιµης ηµέρας. Στην
περίπτωση αυτή τα ψηφοδέλτια της αυτοπρόσωπης εκλογής της ηµέρας των εκλογών
αποσφραγίζονται και η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό καταµέτρησης ψηφοδελτίων και
σταυρών προτίµησης, το οποίο συµπληρώνει αθροιστικά σε γενικό σύνολο µε τις αντίστοιχες
εκλογικές προτιµήσεις των ταχυδροµικών ψηφοδελτίων, που η διαλογή τους έγινε την εποµένη
εργάσιµη ηµέρα και αµέσως µετά την παραλαβή.
Τυχόν καθυστερηµένα ψηφοδέλτια παραλαµβάνονται αργότερα από το Ταχυδροµείο και
καταστρέφονται οι φάκελοι µε τα ψηφοδέλτια, χωρίς να αποσφραγιστούν.
Το συµπληρωµένο πρακτικό µε τ’ αποτελέσµατα της διαλογής των ταχυδροµικών ψηφοδελτίων σε
κάθε γενικό – τελικό σύνολο, µαζί µε το συνολικό εκλογικό υλικό, παραδίνεται στο µέλος κάθε
σώµατος που πλειοψήφισε.
12) Εκλέγονται για το ∆.Σ. εφτά (7) τακτικά και τρία (3) αναπληρωµατικά µέλη, Για το Εποπτικό
Συµβούλιο εκλέγονται τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωµατικά µέλη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 1 1
1) Ο Σ.Φ. διοικείται από 7µελές ∆.Σ. που εκλέγεται µε µυστική ψηφοφορία σύµφωνα µε το άρθρο
10 του παρόντος καταστατικού.
2) Αποκλείονται από το ∆.Σ. µέλη διοίκησης άλλου εκπαιδευτικού σωµατείου, εκτός αν µετά την
εκλογή τους παραιτηθούν από την άλλη θέση.
3) Η σύνθεση του ∆.Σ. αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραµµατέα, τον
Οργανωτικό Γραµµατέα, τον Ταµία, τον Ειδικό Γραµµατέα και τον Έφορο Βιβλιοθήκης.
4) Τα νεοεκλεγέντα µέλη του ∆.Σ. µέσα σε δέκα (10) µέρες από τις αρχαιρεσίες µε πρόσκληση του
πλειοψηφήσαντος µέλους σύµφωνα µε το άρθρο 10 παραγ.10 και 11 ή, αν κωλύεται αυτό, του
δευτέρου πλειοψηφήσαντος, συγκεντρώνονται και συγκροτούνται σε σώµα. Η εκλογή των µελών σ’
όλα τα αξιώµατα γίνεται µε µυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας για κάθε αξίωµα
επαναλαµβάνεται η ψηφοφορία µέχρι οριστικής εκλογής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ∆.Σ.
Άρθρο 1 2
1) Το ∆.Σ. συνεδριάζει τακτικά µια φορά το µήνα µετά από πρόσκληση του Προέδρου και µε
καθορισµένα θέµατα ηµερήσιας διάταξης, αλλά και έκτακτα όταν παραστεί ανάγκη. Η πρόσκληση
πρέπει να στέλνεται στα µέλη του ∆.Σ. µια βδοµάδα πριν από τη σύγκλισή του.
2) Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωµένος να συγκαλέσει το ∆.Σ. αν ζητηθεί αυτό έγγραφα τουλάχιστον
από την απόλυτη πλειοψηφία των µελών του ∆.Σ.. Στην πρόσκληση αναγράφονται και τα θέµατα.
3) Το ∆.Σ. έχει απαρτία και συνεδριάζει αν παρευρίσκονται περισσότερα από τα µισά µέλη του και
οι αποφάσεις παίρνονται µε πλειοψηφία των παρόντων µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος
του Προέδρου θεωρείται διπλή.
4) Τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων καταχωρούνται σε ειδικό «Βιβλίο Πρακτικών του ∆.Σ.» και
υπογράφονται από όλα τα µέλη που έλαβαν µέρος.
5) Μέλος του ∆.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχόµενες τακτικές Συνεδριάσεις
ή δικαιολογηµένα από πέντε (5) συνεχόµενες Συνεδριάσεις, αντικαθίσταται από τα αναπληρωµατικά
µέλη κατά σειρά επιτυχίας.
6) Μετά από παραίτηση µέλους του ∆.Σ. για οποιοδήποτε λόγο, γίνεται ανασύνθεση µε µυστική
ψηφοφορία σε όλες τις θέσεις εκτός του Προέδρου. Αν αποχωρήσει ο Πρόεδρος, γίνεται γενική
ανασύνθεση του ∆.Σ.
7) Κάθε παραίτηση µέλους του ∆.Σ. από τη θέση του στο ∆.Σ. υποβάλλεται εγγράφως και θεωρείται
ότι έγινε αποδεκτή, αν σε οκτώ (8) µέρες δεν αποφασίσει το ∆.Σ. για την αποδοχή ή όχι της
παραίτησής του.
8) Σε περίπτωση που παραιτούνται περισσότερα από τέσσερα (4) µέλη του ∆.Σ. συγκαλείται εντός
δύο (2) µηνών έκτακτη Γενική Συνέλευση για να εκλέξει νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για µια διετία.
Άρθρο 1 3
Το ∆.Σ. στην άσκηση της ∆ιοικήσεως έχει τις ακόλουθες συλλογικές υποχρεώσεις, καθήκοντα και
αρµοδιότητες:
1) Προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια που συµβάλλει στην υλοποίηση των καταστατικών σκοπών
του Σ.Φ. και κρίνει και αποφασίζει για κάθε ζήτηµα που εισηγείται ο Πρόεδρος ή τα µέλη του.
2) Εκτελεί αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων τακτικών ή έκτακτων.
3) Παρακολουθεί όλα τα θέµατα που αφορούν το Σύνδεσµο και ενηµερώνει τα µέλη του σχετικά.
4) Συγκροτεί Επιτροπές Μελέτης διαφόρων θεµάτων σχετικών µε το άρθρο 2 του καταστατικού.
Στις Επιτροπές αυτές παίρνουν µέρος τακτικά Μέλη του Σ.Φ. και ορίζονται από το ∆.Σ.
5) Τα µέλη του ∆.Σ. είναι ισότιµα. Ο Πρόεδρος πρώτος ανάµεσα σε ίσους είναι µαζί µε το Γ.
Γραµµατέα το κύριο εκτελεστικό όργανο των αποφάσεων του ∆.Σ. Ο Πρόεδρος του Σ.Φ.
εκπροσωπεί το Σύνδεσµο εξωδίκως στα δικαστήρια και σε όλες γενικά τις κρατικές αρχές.
Συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του ∆.Σ., δίνει το λόγο σε όσους τον ζητούν
κατά σειρά και αφαιρεί αυτόν αν εκτραπούν ή βρεθούν οι οµιλητές εκτός θέµατος, κηρύσσει την
έναρξη και τη λήξη των συζητήσεων και συνεδριάσεων του ∆.Σ., θέτει τα θέµατα σε ψηφοφορία,
υπογράφει µε το Γενικό Γραµµατέα κάθε έγγραφο γενικά, τα πρακτικά των συνεδριάσεων,
προσυπογράφει µε τον Ταµία τα εντάλµατα πληρωµών.
Άρθρο 1 4
1) Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει, σε όλες τις αρµοδιότητες και τις
δικαιοδοσίες του.
2) Ο Αντιπρόεδρος µπορεί να ασκεί ορισµένα από τα καθήκοντα του Προέδρου µε σχετική
απόφαση του ∆.Σ. και ύστερα από πρόταση του Προέδρου.
Άρθρο 1 5
1) Ο Γ. Γραµµατέας συνεκπροσωπεί το Σ.Φ. σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ.5.
2) Είναι υπεύθυνος για τα Πρακτικά των συνεδριάσεων, την αλληλογραφία και τις ανακοινώσεις
του Σ.Φ. Υπογράφει µε τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τα χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής.
3) Είναι υπεύθυνος για το αρχείο και τη σφραγίδα του Σ.Φ. καθώς και για τη λειτουργία του
Γραφείου.
4) Φροντίζει για τις δηµοσιεύσεις και εκδόσεις του Σ.Φ., παρακολουθεί κάθε δηµοσίευµα,
εκδήλωση, κίνηση και ενέργεια σχετική µε τους σκοπούς και τα ενδιαφέροντα του Σ.Φ.
5) Συντάσσει και υποβάλλει στο ∆.Σ. για έγκριση την έκθεση πεπραγµένων του ∆.Σ. και την
παρουσιάζει στη Γενική Συνέλευση.
6) Το Γενικό Γραµµατέα αναπληρώνει, όταν απουσιάζει, σε όλες τις αρµοδιότητες και τις
δικαιοδοσίες του ο Ειδικός Γραµµατέας.
Άρθρο 1 6
1) Το ∆.Σ. µπορεί να αναθέσει στον Ειδικό Γραµµατέα για όλη την περίοδο της θητείας του ή για
ορισµένο χρόνο την άσκηση ορισµένων καθηκόντων αρµοδιότητας του Γεν. Γραµµατέα.
2) Ο Οργανωτικός Γραµµατέας είναι υπεύθυνος για την αποτελεσµατικότερη οργάνωση των
σχέσεων και επαφών µε τους Φιλολογικούς αντιπροσώπους των σχολείων της περιοχής και µε την
Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων.
3) Ο Οργανωτικός Γραµµατέας οργανώνει και προγραµµατίζει τις σύνθετες εκδηλώσεις του Σ.Φ.
(συγκεντρώσεις, συνεδριάσεις, διαλέξεις, συνέδρια, συνεντεύξεις, αποστολές, καλλιτεχνικές
εκδηλώσεις κ.λ.π.).
4) Ο Ο.Γ. σε συνεργασία µε τον Γ.Γ. και τον Ειδ. Γ. συντονίζει τις οργανωτικές επαφές και σχέσεις
µε άλλες εκπαιδευτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Άρθρο 1 7
1) Ο Ταµίας εισπράττει µε διπλότυπες αποδείξεις όλους τους χρηµατικούς πόρους του Σ.Φ. και
εκτελεί κάθε πληρωµή που προβλέπεται από τον προϋπολογισµό δαπανών.
2) Τηρεί τα απαραίτητα διαχειριστικά και ευθύνεται για τη χρηµατική και ακίνητη περιουσία του
Σ.Φ.
3) Αναλαµβάνει τις καταθέσεις του Σ.Φ. ύστερα από απόφαση του ∆.Σ. και διαχειρίζεται χρηµατικό
ποσό, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το ∆.Σ. Τα υπόλοιπα χρήµατα καταθέτει στο λογαριασµό
του Σ.Φ. στο Ταχ.Ταµιευτήριο ή σε οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα.
4) Συντάσσει, διανέµει και παρουσιάζει για έγκριση στη Γ.Σ. τον οικονοµικό απολογισµό της
θητείας του ∆.Σ. και τον προϋπολογισµό της επόµενης διαχειριστικής περιόδου.
Άρθρο 1 8
1) Ο Έφορος Βιβλιοθήκης και εκδόσεων είναι υπεύθυνος για την κατάσταση και λειτουργία της
Βιβλιοθήκης του Σ.Φ.
2) Φροντίζει για τη δηµοσιογραφική προβολή των δραστηριοτήτων του Σ.Φ., µε ανακοινώσεις στον
τύπο και την οργάνωση ειδικών αποστολών στο εσωτερικό και εξωτερικό.
3) Φροντίζει για φιλοξενία επισκεπτών και εκπροσώπων άλλων Οργανώσεων, εκπαιδευτικών και
συνδικαλιστών, στην περιοχή του Σ.Φ..
4) Συνεργάζεται µε τον Ειδ. Γραµµατέα για την επιλογή της ύλης, την έκδοση και την αποστολή των
εντύπων στους συνδροµητές.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΞΟ∆Α ΜΕΛΩΝ ∆.Σ.
Άρθρο 1 9
1) Τα τακτικά µέλη του ∆.Σ. λαµβάνουν βάσει αποδείξεων έξοδα κινήσεως και παραστάσεως, που
καθορίζονται από το ∆.Σ. µε ειδική απόφαση που ανανεώνεται σε κάθε θητεία.
Η απαιτούµενη πίστωση εγγράφεται στον προϋπολογισµό και εγκρίνεται από τη Γ.Σ.
2) Καµιά άλλη αµοιβή ή αποζηµίωση δεν παίρνει µέλος του ∆.Σ. για απασχόληση ή εργασία του στο
Σ.Φ., ούτε επιτρέπεται να συνάπτει µε το Σ.Φ. οποιαδήποτε σύµβαση, µε την οποία µπορεί να πάρει
οποιαδήποτε αµοιβή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ Σ. Φ.
Άρθρο 2 0
1) Οι πόροι του Σ.Φ. είναι τακτικοί και έκτακτοι. Τακτικοί είναι οι ετήσιες συνδροµές των µελών.
Έκτακτοι πόροι είναι κάθε έσοδο που προέρχεται από έκτακτες εισφορές των µελών από
κληρονοµιές, δωρεές, εκδηλώσεις, εκµετάλλευση ειδικών εκδόσεων και αξιοποίηση άχρηστου
υλικού.
2) Κληροδοσίες, κληρονοµιές και σοβαρές δωρεές γίνονται τελικά δεκτές µε έγκριση της Γ.Σ. και
εφόσον αποκλείονται όροι που δεσµεύουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τους καταστατικούς σκοπούς
του Σ.Φ.
3) Τα έσοδα του Σ.Φ. διαθέτονται: α) Για την έκδοση εντύπων, β) Για έξοδα του Γραφείου, γ) Για
έξοδα κινήσεως και παραστάσεως του ∆.Σ. και δ) Για κάθε άλλη ανάγκη του Σ.Φ. που
περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό ή αποφασιστεί από τη Γ.Σ. ή το ∆.Σ..
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ Σ. Φ.
Άρθρο 2 1
1) Ο Σ.Φ. δε διαλύεται παρά µόνον αν παραµείνουν λιγότερα από είκοσι (20) µέλη ή αν συντρέχουν
οι οριζόµενοι λόγοι από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Σε κάθε περίπτωση για τη διάλυση του
Σ.Φ. απαιτείται η παρουσία στη Γ.Σ. του µισού τουλάχιστον των ταµειακώς εντάξει τακτικών µελών
και η απόφαση λαµβάνεται µε πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.
2) Όταν διαλυθεί ο Σ.Φ. διενεργείται εκκαθάριση σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Αστικού
Κώδικα και µετά το τέλος της εκκαθάρισης η τυχόν αποµένουσα περιουσία του σε χρήµατα,
χειρόγραφα, κινητά και ακίνητα, περιέχεται σε Ίδρυµα ή Οργανισµό που ορίστηκε από τη Γ.Σ.
3) Το καταστατικό αυτό µπορεί να αναθεωρηθεί ή να τροποποιηθεί µόνο µε απόφαση της Γ.Σ.
τακτικής ή έκτακτης και µε πλειοψηφία ½ συν 1 του συνόλου των τακτικών µελών, που έχουν
εκπληρωµένες τις ταµειακές τους υποχρεώσεις.
4) Ό,τι δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, ρυθµίζεται από το ∆.Σ. σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Νόµου περί Σωµατείων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 2 2
1) Μέχρι να εγκριθεί το Καταστατικό, ο Σ.Φ. διοικείται από 7 µελές προσωρινό ∆.Σ., που έχει
εκλεγεί από τους ιδρυτές του Σωµατείου και ασκεί κανονικά και συλλογικά τα καθήκοντά του,
όπως διαγράφονται από τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.
7
Άρθρο 2 3
Η θητεία του προσωρινού ή του πρώτου εκλεγµένου ∆.Σ. και Ε.Σ. λήγει το Σεπτέµβριο του 1984,
οπότε το πρώτο 10ήµερο αυτού συγκαλείται τακτική Γ.Σ. των µελών για την εκλογή νέων οργάνων
∆.Σ και Ε.Σ. Αυτό θεωρείται απαραίτητο για να συµπίπτει χρονικά από τον Οκτώβριο του 1984 η
θητεία του µ’ εκείνη του ∆.Σ. της Π.Ε.Φ., για να διαµορφώνεται στη Γ.Σ. κριτική για τα πεπραγµένα
του ∆.Σ. της Π.Ε.Φ., να ψηφίζονται προτάσεις προς τη Γ.Σ. της Π.Ε.Φ. και να εκλέγεται ο
αντιπρόσωπος που θα εκπροσωπήσει το Σύνδεσµο Φιλολόγων στη Γ.Σ. της Π.Ε.Φ. ή για να σταλούν
η κριτική και οι προτάσεις µε έγγραφο.
Άρθρο 2 4
Όταν η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων (Π.Ε.Φ.) θα µετατραπεί σε δευτεροβάθµιο συλλογικό
όργανο, ο Σ.Φ. θα είναι πρωτοβάθµιο όργανό της.
Άρθρο 2 5
Το παρόν Καταστατικό αποτελούµενο από 25 (είκοσι πέντε) άρθρα εγκρίνεται από τους ιδρυτές που
υπογράφουν.
Οι ιδρυτές
 

ΣΙΡΙΣ Copyright © 2008 Black Brown Art Template by Ipiet's Blogger Template